Kiki Smith

Kiki Smith

Teaching of the Snakes2011

Bronze